Adatkezelési tájékoztató

A Divano Design Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési szabályzata

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Ligetsor 6.
Fióktelep: 1117 Budapest, Budafoki út 64.
Cg.: 07-09-009211
Adószám: 12982437-2-07
KSH szám: 12982437-4647-113-07
Képviseli: Balló Zoltán ügyvezető

(a továbbiakban: Társaság)

Jelen Szabályzat a természetes személyek személyes adatainak a Társaság által történő kezelésének (adatkezelési tevékenységének) szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679. számú Rendeletének -  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK. rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltaknak való megfelelés céljából.

A Szabályzat megállapítása és módosítása a Társaság hatáskörébe tartozik.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez
 2. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában
 3. számú melléklet: Tájékoztató a szerződés megkötésével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről
 4. számú melléklet: Tájékoztató jogi személy szerződéses partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai kezeléséről
 5. számú melléklet: Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. §  Preambulum

A Társaság vállalja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének -  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

 

2. § A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat a Rendelet, és az Infotv. rendelkezésein alapul, melynek célja, hogy tanúsítsa, hogy a Társaság tevékenysége megfelel a Rendelet személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainak és elveinek.

 

3. § A Szabályzat hatálya

(1) A Szabályzat hatálya a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló, vagy szerződéses ajánlat során kapcsolatba kerülő természetes személyek (ide értve pl. az egyéni vállalkozót, egyéni céget, a természetes személy vevőket, eladókat, szállítókat és egyéb természetes személy szerződéses partnereket is) személyes adatainak a Társaság által történő kezelésére terjed ki.

(2) A Szabályzat hatálya kiterjed a Társasággal kapcsolatban álló jogi személyek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatainak a nyilvántartására.

 

4. § Fogalom meghatározások és kiterjesztő szabályok

 • E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. Cikke tartalmazza, melyekhez a jelen Szabályzat egyes fejezeteiben külön meghatározások is szerepelhetnek.
 • Az egyes fejezeteknél a személyes adatok címzettjei: azok a személyek, akik a személyes adatokat gyűjthetik, megismerhetik, rögzíthetik, rendszerezhetik, tárolhatják, kezelhetik, törölhetik, továbbíthatják, stb.
 • Ha jogszabály az adatok megőrzésére a Szabályzatban megszabott időtartamnál hosszabb időt állapít meg, akkor a jogszabályban meghatározott időtartam az irányadó.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 

5. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

(1)  A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti adatkérő lapon kell kérni.

(2)  Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapján bejelöli azt a négyzetet, amelyben személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat, amely egyértelműen jelzi az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez. A hallgatás vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

(4) A Társaság nem kötheti a szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

(5) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

(6) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

6. § Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés

(9) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény (vagy más jogszabály) határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítésének jogcímén alapul, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás pl. honlapon való nyilvánosságra hozatalával is.

 

SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

7. § Szerződéses kapcsolatban álló partnerek adatainak kezelése – vevők, eladók, szállítók, stb. személyes adatainak nyilvántartása

 • Az adatkezelés jogcíme: ???.
 • Az érintettek köre: a vevőként, szállítóként, szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve a Társasággal egyéb üzleti kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatainak kezelése.
 • A kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, adóazonosító jele, telefonszáma, email címe, adószáma, vállalkozói igazolvány száma, székhelye, weblap címe. ???
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a jogviszony megszűnését követő 7 év.
 • Az adatkezelés jogalapja: adatkezelő vagy harmadik személy jogos, illetve létfontosságú érdeke, a megbízás/szerződés teljesítése és az érintett hozzájárulása.
 • Az érintett személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a jogszabályoknak megfelelően történik. A tájékoztatás megtörténhet az üzletben jól látható helyen kifüggesztett okiratban magában a szerződésben, illetve az annak mellékletét képező tájékoztatóban vagy a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztatóban
 • Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó (pl. könyvelő) részére történő esetleges átadásáról tájékoztatni kell az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozaton.
 • A természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét jelen Szabályzat számú melléklete tartalmazza.

 

8. § Jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek személyes adatai

 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
 • A személyes adatok kezelésének célja: ???
 • Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke és az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság, illetve az annak képviseletében eljáró személ, valamint a könyvelési feladatokat ellátó könyvelő.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év. Ha jogszabály (pl. adótörvény, stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott időtartam.
 • Az adatfelvételi tájékoztató lap mintáját jelen Szabályzat számú melléklete tartalmazza. Ezen tájékoztatót az ügyféllel, vevővel, szállítóval stb. kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni. 

 

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

9. § Adatkezelés az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 • A Társaság kezeli a vevőként, szállítóként stb., szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve vele egyéb üzleti kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy természetes személyazonosító adatai: név (előző név), születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, adószáma és adóazonosító jele, vállalkozói igazolvány száma.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adójogszabályokban (pl. az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény) foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkötése, szerződés-módosítás esetén: szerződés teljesítése) jogcímen alapul.
 • A személyes adatok címzettjei (az adatokat megismerheti, kezelheti): a Társaság.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 7 év.

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

10. § Adatbiztonsági intézkedések

(1)  A Társaság valamennyi adat kezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.

(2) A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

(3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként kezeli.

(4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

(5) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

(6) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 1. a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

(7) A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

(8) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak a Társaság férhet hozzá, a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló magánszemélyek személyes adatait tartalmazó iratait biztonságosan elzárva kell tartani és gondoskodni kell arról, hogy e helyiségek (szekrények) kulcsaihoz csak az arra jogosult – a Társaság - juthasson hozzá.

 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

11. § Az adatvédelmi incidens fogalma

(1) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (Rendelet 4. Cikk 12.).

(2) Incidens például: az olyan laptop elvesztése, amelyen személyes adatok vannak, a személyes adatok nem biztonságos tárolása; adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél-, vevő- és partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások.

 

12. § Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása

(1)       Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Társaság feladata.

(2)       Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket.

További intézkedések az adatvédelmi incidens bejelentését követően:

 • Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a  haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van-e szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:
 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 3. az incidens során jogosulatlanul megismert adatok körét, számát,
 4. az incidenssel érintett személyek körét,
 5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
 • Amennyiben a Társaság adatvédelmi incidenst észlel, haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket és az incidenst haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül azután, hogy az incidens a tudomására jutott bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A bejelentésben ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, az érintettek kategóriáit, hozzávetőleges számát, az incidenssel érintett adatok kategóriát és azok hozzávetőleges számát, továbbá az incidensből eredő valószínűsíthető következményeket is. Amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles az érintettet tájékoztatni az adatvédelmi incidensről.
 • Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

 

13. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

 • Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
 1. az érintett személyes adatok körét,
 2. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 3. az adatvédelmi incidens időpontját,
 4. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 5. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 6. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(2)       A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni. 

 

 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

 

14. § Tájékoztatás az érintett jogairól

E Fejezet alkalmazásában érintett: mindazon természetes személyek, akiknek az adatait a vállalkozó, mint adatkezelő kezeli.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (Rendelet 13-14. cikk).

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll (Rendelet 17. cikk).

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek (Rendelet 18. cikk).

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről (Rendelet 19. cikk).

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (Rendelet 20. cikk).

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló jog érvényesülése érdekében (Rendelet 21. cikk).

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (Rendelet 22. cikk).

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk).

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1025  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet (Rendelet 77. cikk).

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (Rendelet 78. cikk).

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait (Rendelet 79. cikk).

 

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 

15. § Intézkedések az érintett kérelme alapján

(1) A Társaság, mint adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban (ideértve az elektronikus úton történő tájékoztatást is, ha a kérelem e-mailen érkezett) tájékoztatja az érintettet.

(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (NAIH), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Társaság, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen annak ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a vállalkozást terheli.

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

16. § A Szabályzat megállapítása és módosítása

A Szabályzat megállapítására és módosítására a Társaság jogosult.

 

17. § Intézkedések a Szabályzat megismertetése érdekében

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a vállalkozással szerződéses jogviszonyban álló valamennyi partnerrel.

 

 

Székesfehérvár, 2018. május 24.

Divano Kft.     

képviseli.: Balló Zoltán ügyvezető